Urologia

Kontsulta

Zistoskopia

Ureteroskopia

Ureterreko kateterismoa

Biopsia prostatiko ekogidatua

Kirurgia txiki urologikoa

TALDE